Číslo registrovaného vývozce REX

Celní úřad pro Středočeský kraj (dále jen „celní úřad“) na základě žádosti obchodní společnosti DEKMETAL s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, EORI: CZ27642381, (dále jen „žadatel“), přijaté dne 24.8.2023, o registraci vývozce do systému registrovaných vývozců při potvrzování původu zboží, jako orgán věcně a místně příslušný na základě ustanovení § 6, odst. 1 a odst. 2, ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 17/2012 Sb., o celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, registruje žadatele a žadatel se podle ustanovení čl. 68 a 86 prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, ve znění pozdějších předpisů, stává registrovaným vývozcem, kterému přiděluje číslo registrovaného vývozce:

 

CZREX61018923

Napište nám

Close dialog window

Napište nám